Startsida

Postorderförsäljningen våren 2019

Om Spezilaplant och säsongen 2019.

Tyvärr måste jag meddela alla plant entusiaster och trädgårdnördar att jag inte kommer att ha min plantshop öppen för postorder 2019.
Plant listan kommer heller inte att uppdateras.
Jag är förövrigt tveksam att fortsätta med postorder då det är en fruktansvärd tidskonsumerande uppgift att få det att fungera
Anledningarna är många men den gånga sommaren var en av de mest fruktansvärda jag upplevt när det gäller min verksamhet.
Jag har använt timmar och åter timmar bara på att vattna alla krukor och bänkar i växthus varje dag i 3 månaders tid.
Mycket av dom nödvändiga arbetena som rensning av trädgård,underhåll ,förökning har i stort sett uteblivit.
Jag har helt enkelt inte haft orken att hålla på och det har tärt på mig mentalt och lusten att hålla på med blommor har försvunnit.
Ett år med misslyckanden kan man hantera 2 likaså men när det börjar att bli flera på rad som det nu varit med urusla blöta regniga vintrar och skadedjur i form av sork som förstör blir det svårt att känna sig motiverad.
En ytterligare förändring är att jag inte kommer att ta emot bussbesök eller visa upp min visningsträdgård längre.( Privata besök för inköp av plantor på min hemgård kommer dock att fortsätta)
Anledningen är helt enkelt den att underhållet och skötseln blivit lidande under närmaste åren med mer och mer jobb att hålla plantskolebiten igång vilket gör mig mycket frustrerad.
Jag känner mig inte stolt eller tycker det är något roligt att visa upp så därför har jag tagit detta beslut.
Tiden får utvisa när jag tar ett nytt beslut om öppnandet på nytt.
Nu till något positivt,jag har börjat få tillbaka lite entusiasm med växterna och känner en liten förhoppning att fortsätta med odlandet och förökning.
Jag kommer under 2019 bara att sälja växter på marknader och mässor och via kalendariet på hemsidan kommer att visa vart jag finns

About Spezilaplant and the season 2019.

Unfortunately, I have to notify all plant enthusiasts and gardeners that I will not have my plant shop open for mail order 2019.
The plant list will also not be updated.
I’m also doubtful to continue with mail order as it’s a terrible time consuming task to make it work
The reasons are many but this past summer was one of the most terrible things I experienced when it comes to my business.
I have spent hours and hours just watering all the pots and benches in the greenhouse every day for 3 months.
Much of the necessary work, such as the cleaning of garden, maintenance, propagation, has largely disappeared.
I simply have not had the energy to keep on and it has taken me mentally and the desire to keep up with flowers has disappeared.
One year of failure, one can handle 2 as well, but when it starts to be several in a row as it has been with unclean wet rainy winters and pests in the form of sore destroying it becomes difficult to feel motivated.
An additional change is that I will not receive a bus visit or show up my viewing garden anymore. (Private visits for the purchase of plants on my home farm will continue)
The reason is simply that maintenance and care has become a problem in the next few years with more and more work to keep the nursery bit running, which makes me very frustrated.
I do not feel proud or think it’s fun to show up so I’ve made this decision.
Time may expire when I make a new opening decision.
Now for something positive, I have begun to get some enthusiasm with the plants and feel a little hope to continue growing and propagating.
I will only sell plants in markets and trade fairs in 2019 and via the calendar on the website will show where I am

 

Var säljer jag mina växter i år?

Titta i mitt kalendarium och se om jag är i närheten av dig där du bor och säljer mina växter på någon marknad eller annan försäljning, detta uppdateras löpande.